ขึ้นค่าแรง 400 บาททั่วประเทศ เดิมพันครั้งใหม่ของรัฐบาล

“รัฐบาลปัจจุบันได้สร้างระบบเศรษฐกิจที่ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางหดตัวลงอย่างมาก คนยากจนได้รับความเสียหายจากสาธารณะ … คนรวยได้รับเงินอุดหนุนข้ามสาธารณะโดยใช้ระบบทุนนิยมพวกพ้อง” ไซบัล การ์ ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยกล่าว ศูนย์ศึกษาสังคมศาสตร์. เป้าหมายการปฏิรูปประเทศโดยรวมคือ เพื่อกระจายทรัพยากร ทรัพย์สิน รายได้ การศึกษา การมีงานทำที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรมทั่วถึง สร้างประชาธิปไตย (สิทธิเสมอภาค) ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ควบคู่กันไปกับการปฏิรูปทางการเมืองให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น. “ฉันไม่คิดว่าตัวชี้วัดความไม่เท่าเทียมกันมีความหมายสำหรับอินเดีย ประเด็นสำคัญไม่ใช่ความไม่เท่าเทียมกัน แต่อยู่ที่ก้นพีระมิดมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างไร นี่ไม่ใช่หน้าที่ของวิธีการที่ด้านบนทำ” Nagpurnanand Prabhala ศาสตราจารย์ด้านการเงินของ Johns กล่าว มหาวิทยาลัยฮอปกินส์. รัฐบาลบอกว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นของขวัญให้ประชาชน แต่เงินที่เอามาจ่าย รัฐบาลไม่ได้จ่าย เป็นเงินที่ผู้ประกอบการต้องจ่าย และการขึ้นเท่ากันทั่วประเทศ จะยิ่งส่งผลต่อค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างแน่นอน. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

เศรษฐกิจทุนนิยม

เมื่อโลกซึมเศร้า…Mark Fisher โลกสัจนิยมแบบทุน และลัดดาแลนด์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. ชินเชีย อารุชชา, ติถี ภัฏฏาจารย์, แนนซี่ เฟรเชอร์. ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99%.

เศรษฐกิจทุนนิยม

Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ การเมืองของการปฏิวัติ. กรุงเทพฯ. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สรวิศ ชัยนาม.