“รัฐบาลปัจจุบันได้สร้างระบบเศรษฐกิจที่ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางหดตัวลงอย่างมาก คนยากจนได้รับความเสียหายจากสาธารณะ … คนรวยได้รับเงินอุดหนุนข้ามสาธารณะโดยใช้ระบบทุนนิยมพวกพ้อง” ไซบัล การ์ ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยกล่าว ศูนย์ศึกษาสังคมศาสตร์. เป้าหมายการปฏิรูปประเทศโดยรวมคือ เพื่อกระจายทรัพยากร ทรัพย์สิน รายได้ การศึกษา การมีงานทำที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรมทั่วถึง…